Kdy je potřeba právník?

Operativcům a vyšetřovatelům je nepříjemná spolupráce s právníkem, který svému klientovi skutečně pomáhá a nenapodobuje obhajobu ani si „nehraje“ s policisty. Snaží se proto toho, kdo za nimi přijde, přesvědčit, že v trestní věci nic nezávisí na advokátovi, odradit ho od uzavření smlouvy s advokátem („proč mu musíte platit peníze?“) a dokonce mu slíbit jmenovat obhájce „na náklady státu“, který „nic nedělá“, o nic horší.” Mnoho podezřelých a obviněných tomu všemu bohužel nejprve věří a pak toho lituje. Chcete-li se rozhodnout, zda potřebujete trestního právníka nebo ne, musíte pochopit, co dělá a kdy může být jeho pomoc potřeba.

Jaká je práce obhájce v trestním řízení?

Nejprve si ujasněme, co dělá právník při obhajobě trestního případu:

 • analyzuje materiály případů, legislativu, soudní praxi a vysvětluje obžalovanému možné důsledky a rizika různých jednání;
 • s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem a důkazům vypracuje strategii obrany: zproštění obžaloby, ukončení trestního řízení, změna obvinění na mírnější, snížení trestu atd.;
 • shromažďuje informace ve prospěch klienta, včetně zasílání žádostí o obhájce, získávání znaleckých posudků, vyhledávání případných svědků obhajoby atd.;
 • vypracovává petice a stížnosti;
 • je-li klient ve vazbě, navštěvuje ho ve vyšetřovací vazbě (SIZO), sleduje absenci mučení a jiného nátlaku;
 • pomáhá klientovi při vyšetřování a u soudu;
 • pokud takový úkol existuje, připraví trestní věc k následnému projednání stížnosti u Evropského soudu pro lidská práva.

Jednání advokáta v konkrétním případě závisí zaprvé na tom, jak je klient připraven bojovat o svůj osud, zadruhé na profesionalitě obhájce, zatřetí na tom, o jakou trestní věc se jedná (úplatek nebo vražda, o drogách či loupeži apod.), za čtvrté, jaká je situace ve věci, co a jak vyšetřovatel dělá (např. někdy je důležité mlčet o zjištěné procesní chybě, aby ji mohl v budoucnu využít ).

Dobrý právník zkrátka ví, co je potřeba udělat, jak je to potřeba udělat, kdy je to potřeba udělat a jakého výsledku lze dosáhnout. Právě tato znalost odlišuje profesionála od člověka, který se snaží bránit – „pomocí internetu“, „přátel z vyšetřovací vazby“ atd. – a v důsledku toho náhodně a chaoticky „stiskne všechna tlačítka najednou“, někdy získá výsledek, který jeho situaci dále zhorší.

READ
Jak se rodí šneci?

O některých znacích, které umožňují rozhodnout o výběru advokáta hned na začátku, se dočtete zde.

Práce obhájce navíc závisí na tom, v jaké fázi se trestní případ nachází.

Práce právníka při předšetřovací prověrce

Trestní řízení má několik fází. První je kontrola před vyšetřováním. Na základě jeho výsledků se rozhodne, zda zahájit trestní řízení či nikoliv. V této fázi se v mnoha ohledech určují vyhlídky podnikání.

Tady dělají velkou chybu ti, kteří si chodí za operativci „jen tak popovídat“, přinesou jim doklady nebo dokonce sepíší přiznání. Tou chybou je nevyužití pomoci právníka, kterému důvěřujete. V praxi je mnoho případů, kdy účast advokáta na předšetřovacím vyšetřování zachránila člověka před negativními důsledky a naopak arogancí („nemám co skrývat, všechno řeknu, jak to je“) a touha ušetřit na právní pomoci vedla k vážnému zhoršení původně příznivé situace. Pochopte jednoduchou věc: dobrý právník je vaší právní jistotou. A někdy i fyzické (ale o tom později).

Běžnou technikou, kterou používají strážci zákona, je nejprve získat vysvětlení bez právníka, poté osobu vyslechnout jako svědka (opět bez právníka) a teprve poté, když je vše zapsáno do protokolů, jak potřebují, předat svědka postavení podezřelého nebo obviněného, ​​který má nárok na obhájce .

Pamatujte: na základě dohody má advokát právo účastnit se v jakékoli fázi procesu, bez ohledu na vaše právní postavení (zadržený, vyslýchaný, svědek, oběť, podezřelý, obviněný, odsouzený) a bez ohledu na přání/nevoli pracovníka, vyšetřovatel nebo soudce. Proto čím dříve budete mít ve svém případě dobrého právníka, tím lépe.

Obecná doporučení, jak se chovat, pokud jste předvoláni na policii nebo zadrženi, si můžete přečíst zde.

Práce právníka při předběžném vyšetřování

Pokud bylo zahájeno trestní řízení, další fází je předběžné vyšetřování. V této fázi vyšetřovatel vyslýchá svědky, provádí prohlídky, zabavování, prohlídky, identifikace a prohlídky. Na základě výsledků předběžného vyšetřování se vyšetřovatel rozhodne, zda případ předá státnímu zástupci a následně soudu či nikoliv.

V této fázi existuje několik směrů v práci právníka.

Jednak je to pomoc klientovi při vyšetřovacích úkonech, které jsou prováděny z podnětu samotného vyšetřovatele. Advokát například před výslechem klientovi vysvětlí, zda je vhodné vypovídat, v jakém rozsahu, nebo zda je lepší využít svého práva nevypovídat. Při výslechu má advokát právo klást klientovi otázky, stručně mu radit a chránit ho před použitím mučení nebo jiného nátlaku. Poté obhájce zkontroluje protokol o výslechu, vyjádří se k němu, pokud je v protokolu uvedeno něco, co osoba neřekla, nebo je napsán špatně.

READ
Jaké odrůdy třešní bych měl zasadit v okolí?

Za druhé, advokát má právo podávat návrhy na provedení vyšetřovacích úkonů z podnětu obhajoby, zahrnout do případu materiály dokumenty ve prospěch klienta získané samotným advokátem. Děje se tak tak, aby byl případ utvářen s přihlédnutím k postavení obžalovaného, ​​a nikoli jen tak, jak potřebuje vyšetřovatel.

Za třetí, právník zaznamenává přestupky spáchané vůči klientovi. Může se jednat o porušení, která mají vliv na důkazy (například nesprávně vybrané figuranty při identifikaci), zdravotní stav (například mučení, neposkytnutí potřebné lékařské péče ve vyšetřovací vazbě) a obecně právní postavení obžalovaného (například držení v kleci v soudní síni). Na některá porušení by se mělo reagovat okamžitě, jiná je užitečné jednoduše zaznamenat, ale potřebný návrh či stížnost podejte později, další je třeba uložit pro soud.

Za čtvrté, když je klient ve vyšetřovací vazbě, je nutné sledovat, zda je na něm uplatňováno mučení, zda se ho jeho provozní zaměstnanci nesnaží přesvědčit, aby na sebe vzal epizody „navíc“, nebo zda jsou jeho podmínky ve vazbě jsou záměrně zhoršovány. Kromě toho je důležité jednoduše udržovat kontakt s osobou ve vazbě ve stresu, aby se jí dostalo nejen právní, ale i morální podpory.

Důležité! Vyšetřovatel má právo nedovolit příbuzným setkat se s osobou ve vazbě. To se často používá k tomu, aby se obviněný přiznal výměnou za schůzku. Vyšetřovatel přitom nemůže advokáta při schůzkách s klientem omezovat. Když obviněný nepřizná vinu a je připraven se obžalobě aktivně bránit a vyšetřovatel ho „vydírá“ schůzkou, advokát se stává prakticky jediným, kdo může osobu ve vyšetřovací vazbě navštívit, pomoci a podporu.

Výsledkem práce advokáta při předběžném vyšetřování může být překvalifikování obžaloby na mírnější, vyloučení důkazů, ukončení trestní věci vyšetřovatelem nebo vytvoření podkladu pro další ukončení věci u soudu, příprava případu příznivého pro klienta k posouzení jeho soudem (včetně soudního řízení před porotou nebo Evropským soudním dvorem). lidská práva).

Práce advokáta u soudu

Pokud vyšetřovatel předá případ státnímu zástupci a poté soudu, závisí práce advokáta na tom, jakou strategii klient zvolil.

Pokud je v případu zvolena strategie aktivní obrany, která kritizuje důkazy a zpochybňuje obvinění jako celek nebo zčásti, je úkolem právníka vyslýchat svědky, oběti a obžalované u soudu; zkoumat další důkazy; předkládat soudu návrhy (o nepřípustnosti důkazů, předvolání svědka k výslechu apod.); vznést námitku proti žádostem státního zástupce, které mohou poškodit klienta; mluvit v debatách a podrobně rozebírat důkazy a právní postavení obžaloby.

READ
Co dělat, když máte řídké obočí?

Jsou-li ve věci splněny zákonem stanovené podmínky pro ukončení věci v souvislosti s usmířením stran, s aktivním pokáním nebo s uložením soudní pokuty a žalovaný chce takového výsledku dosáhnout, je nutné správně na to sepsat návrh a také přesvědčit soud o vhodnosti ukončení trestního řízení.

Soudy ne vždy odmítají trestní případy, protože je to jejich právo, nikoli povinnost. Soudy například odmítají odmítnout některé trestní případy s odkazem na skutečnost, že trestný čin, ze kterého je obviněný obviněn, má „dvojí cíl“, a proto jej nelze odmítnout. Ruské právní předpisy však neobsahují ani pojem „zločin se dvěma cíli“, ani omezení pro ukončení trestních případů pro určité trestné činy. Kromě toho je důležitá i výše soudní pokuty. Právník vám může říci, jaká opatření přijmout, abyste dostali co nejmenší pokutu nebo ji dokonce zaplatili ve splátkách.

Pokud se obžalovaný rozhodl pro zvláštní posouzení případu, je nutné shromáždit a poskytnout soudu co nejvíce informací o polehčujících okolnostech, aby se případný trest co nejvíce zmírnil.

O tom, co je speciální zakázka, jaké má důsledky a zda se vyplatí ji vybírat, se dočtete zde a zde.

Výsledkem práce advokáta v trestní věci u soudu může být úplné nebo částečné zproštění obžaloby, překvalifikování obžaloby na mírnější, zmírnění trestu, příprava věci k dalšímu odvolání, včetně podání stížnosti u sp. ECHR.

Práce advokáta po soudu prvního stupně

Po projednání trestní věci u soudu prvního stupně může být vyžadována pomoc advokáta při odvolání proti rozsudku, podání stížnosti k ESLP, jakož i při řešení otázek souvisejících s výkonem trestu (podmínečné propuštění, přemístění do zaměstnání). trest k mírnějšímu druhu trestu, splátkový kalendář a odklad trestu apod.).

Právník Nikonov Maxim Andreevich

Pokud potřebujete pomoc právníka v trestním, rodinném nebo občanském právu, můžete zavolat na číslo 8-910-188-73-21 nebo napsat na nikonovma@gmail.com nebo telegram.

V životě jsou situace, kdy člověk potřebuje právní služby. Podle okolností může toto poslání vykonávat jak advokát, tak advokát. V tomto článku se budeme zabývat tím, v jakých případech je zapotřebí právník a jak si vybrat kvalifikovaného odborníka pro sebe.

co je to právník?

Advokát je osoba, která vystudovala právnickou fakultu a má vyšší nebo střední odborné vzdělání. Rozumí zákonům a umí pracovat jak ve státních úřadech, tak v soukromé praxi.

READ
Kde rostou houby pýchavky?

Právník řeší důležité případy. Často se uchýlí k pomoci takového specialisty, když potřebují pomoc při přípravě dokumentů. Například sepisování smluv, jejich vyhodnocování, registrace soukromých společností, psaní stížností, vyjádření atp. Na právníka se obracejí i tehdy, když potřebují poradit s právy a povinnostmi občanů. Může podat žalobu a mnoho dalšího.

Poznámka: Abyste se stali právníkem, nepotřebujete mít pracovní zkušenosti, stačí mít diplom.

co je to právník?

Advokát je tentýž právník, který má další pravomoci. Pro takového specialistu je nutné mít vyšší právnické vzdělání. Středoškolské vzdělání nestačí k tomu, aby se stal právníkem.
Advokát, který chce být advokátem, musí pracovat minimálně dva roky v oboru právních služeb a také složit speciální zkoušku, aby se kvalifikoval. Poté je povinen složit přísahu dobré víry v úmysl chránit práva občanů a připojit se k některé z právnických profesí.
Teprve po všech těchto fázích získá advokát osvědčení a může vykonávat advokacii, chránit a hájit práva svých klientů.

V jakých případech je potřeba právník?

Právník je potřeba k ochraně práv občanů u soudu. Pokud jste obviněni z trestného činu, musíte okamžitě kontaktovat odborníka. Právník vám pomůže:

 • pochopit a vyhrát soudní spor;
 • odvolání proti nezákonným pokutám a daním;
 • napsat stížnost nebo žalobu, abyste se mohli dostavit k soudu;
 • upustit od poplatku

Každý občan má právo na obhajobu u soudu.

Poznámka: V některých případech může advokát vystupovat jako správce a zastupovat zájmy klientů u soudu bez jejich přítomnosti. Zároveň nemá právo sdělovat informace o případu, protože to je trestně postižitelné.

Trestní činnost prováděná advokátem

Co by měl advokát dělat, když poskytuje obhajobu v trestní věci:

 • provést analýzu materiálů případu;
 • vysvětlit klientovi rizika některých jednání u soudu;
 • shromažďovat informace ve prospěch důvěryhodné osoby;
 • vypracovávat potřebné petice a stížnosti;
 • účastnit se vyšetřovacích akcí.

Jak najít dobrého právníka

Existují advokátní kanceláře, kde specialistu najdete. Chcete-li vybrat kompetentní osobu, která bude zastupovat vaše zájmy, postupujte podle těchto pokynů:

 1. V první řadě zkontrolujeme advokátní licenci. Kromě něj musí být každý specialista členem představenstva, kanceláře, komory nebo kanceláře právních služeb.
 2. Dále prověříme přítomnost tohoto specialisty v registru Ministerstva spravedlnosti. Naopak, požadovaný právník by měl být označen jako „Aktuální právník“.
 3. Dalším krokem je zeptat se na zkušenosti právníka s řešením určitých trestních případů. Můžete také zjistit, zda existují recenze o tomto specialistovi.
 4. Proveďte zkušební konzultaci. Nemusíte souhlasit se spoluprací s prvním právníkem, na kterého narazíte; můžete si s ním promluvit a vyslechnout si jeho navrhovaný akční plán pro provedení obhajoby. Pokud se daný specialista jeví jako nekompetentní, pak není nikdy pozdě najít jiného.
READ
Jak správně zasadit dýně do země?

Stojí za zvážení, že všichni právníci pracují za určitou platbu, kterou provádí přímo klient. Neexistují svobodní státní právníci, ale existuje kategorie lidí, kterým stát platí služby specialisty. Občané, kteří mají právo na bezplatnou právní obhajobu:

 • chudé;
 • osoby se zdravotním postižením;
 • veteráni;
 • sirotci;
 • neschopný atd.

Všechny kategorie občanů jsou určeny federálním zákonem Ruska.

Poznámka: Před zahájením práce je mezi advokátem a klientem podepsána dohoda. Musí specifikovat celý rozsah služeb poskytovaných specialistou v této věci.

Závěr

Úspěch u soudu závisí na advokátovi, kterého si vyberete, a na kvalitě služeb, které poskytuje. Proto musíte zodpovědně přistupovat k výběru specialisty. Je nutné konzultovat s odborníky a číst informace na internetu.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: