Jak se nanáší betonová ochranná vrstva?

Zvažujeme koncept ochranné vrstvy betonu – proč je to potřeba, jaké dokumenty jsou regulovány, jak ji správně uspořádat a měřit.

Ochranná vrstva betonu je vrstva cementové kompozice umístěná mezi prvky výztužného rámu nejblíže povrchu monolitu a rovině kontaktu objektu s okolím. Jeho tloušťka je relativně malá, ale hraje důležitou roli při utváření provozních vlastností konstrukcí. Proto je v regulačních dokumentech o výstavbě železobetonových konstrukcí řada článků a celých sekcí věnována požadavkům na velikost a složení ochranné vrstvy a také různým vysvětlením k ní.

Při uspořádání monolitických konstrukcí, zejména ochranné vrstvy betonu, se až donedávna řídili hlavně Kodexem pravidel 63.13330.2012, který nahradil dříve platné SNiP. V roce 2018 byl tento SP aktualizován, a proto je verze 63.13330.2018 považována za aktuální. Pokud jde o ochrannou vrstvu pro výztuž v ní:

 • je uvedena definice diskutovaného pojmu;
 • je formulován účel;
 • Jsou uvedeny požadavky na nejdůležitější parametr – tloušťku vrstvy a také složení pracovního roztoku.

Pro kontrolu souladu s technickými normami byl vyvinut GOST 22904–93. Popisuje způsob stanovení tloušťky ochranné vrstvy, pojmenovává měřicí zařízení pro sledování, uvádí postup zkoušení a sestavuje seznam požadovaných číselných hodnot.

Účel ochranné vrstvy betonu je jasně uveden v čl. 10.3.1 SP 63.13330.2018. Říká, že musí:

 • zajistit nezbytnou interakci mezi výztuží a betonem;
 • umožnit tvorbu spojů výztužných komponentů;
 • podporovat fixaci výztužných tyčí v betonové hmotě;
 • zabránit negativním a agresivním vlivům z okolí na okrajích armovací konstrukce;
 • zvýšit požární odolnost monolitu.

Velikost ochranné vrstvy betonu

Ochranná vrstva vybavená podle pravidel plní spolu s těmi uvedenými i další funkce. Zvyšuje spolehlivost železobetonu a betonových výrobků, prodlužuje životnost, slouží jako základ pro dekorativní povrchovou úpravu a v některých případech hraje roli konečného nátěru.

Ochranná vrstva betonu pro vyztužení, jak je uvedeno v článku 5.1.1 Kodexu 28.13330.2012, patří k prostředkům primární ochrany monolitických konstrukcí. Jeho tloušťka proto musí nutně odpovídat tloušťce uvedené v projektu. Přesné číselné údaje spolu s výpočty pro všechny možné případy jsou uvedeny ve výše uvedeném dokumentu. Obecněji jsou uvedeny v článcích 10.3.1–10.3.4 SP 63.13330.2018.

Velikost ochranné vrstvy betonu závisí především na typu monolitické konstrukce, úloze výztuže v rámové konstrukci, jejich velikosti průřezu a typu. U pracovních armatur by neměla být menší než:

 • 2 cm v uzavřených prostorách s nízkou vlhkostí a v normálních mezích;
 • 2,5 cm v uzavřených prostorách s vlhkostí přesahující normální úrovně;
 • 3 cm v otevřeném prostoru;
 • 4 cm v základech s přípravou betonu a v zemině.
READ
Co rychle roste v domě?

Měření ochranné vrstvy betonu se provádí pro kontrolní účely při uvádění objektu do provozu a také při vytyčování ploch na starém monolitu, které vyžadují obnovu nebo rekonstrukci. Realizuje se magnetickou metodou pomocí magnetických, elektromagnetických a vířivých zařízení. Takové měřiče určují tloušťku ochranné vrstvy a také průměr a polohu výztuže na základě interakce odpovídajících polí s ocelovými prvky železobetonových konstrukcí.

Sériové technické prostředky zahrnuté ve státním nebo resortním registru, které prošly zkouškami v souladu s GOST 8.001 a 8.383 a prvotním ověřením, mohou provádět kontrolu. Můžete také použít zařízení vyrobená v jedné kopii nebo přivezená ze zahraničí, ale pod podmínkou získání osvědčení o jejich souladu s GOST 8.326. V každém případě musí být měření prováděna podle pokynů a způsobem podrobně popsaným v oddílech 5–7 GOST 22904–93. Výsledky by měly být zaznamenány do speciálního protokolu (str. 8, GOST 22904–93) a poté porovnány s návrhovými hodnotami as číselnými údaji v tabulce níže.

Ve skutečnosti se hodnoty specifikované projektem a hodnoty uvedené v tabulce musí shodovat a tloušťka ochranné vrstvy jim musí odpovídat. Pokud rozdíl mezi oběma překračuje chyby povolené GOST, dochází k porušení technologických norem.

Měřič tloušťky ochranné vrstvy pro vyztužení

Na příkladu lokátoru výztuže POISK-2.6 naznačíme hlavní provozní režimy měřičů ochranné vrstvy:

Jak správně určit tloušťku betonové skořepiny pro rám z kovové výztuže

Bez ohledu na jejich účel jsou železobetonové konstrukce a monolitické domy stavěny v souladu s mnoha různými pravidly, aby bylo dosaženo návrhových ukazatelů. Zvažme, proč je nutné udržovat ochrannou vrstvu betonu pro kovovou výztuž. Pojďme se seznámit s faktory, které ovlivňují tloušťku funkční bariéry. Přečtěte si až do konce a dozvíte se o doporučeních od SNiP a SP, jak obnovit poškozený shell.

Technický význam omezení

Nejprve musíte pochopit, proč je nutné udržovat ochrannou vrstvu při instalaci bednění a montáži výztužného rámu. Dosud se ke zpevnění monolitických konstrukcí častěji používá železná výztuž, která je náchylná ke korozi. To znamená, že tyče musí být pokryty betonovou hmotou před vlivem podmínek prostředí, které vyvolávají vzhled rzi.

Při bližším zkoumání se zkorodovaný kov zvětší. Ocelové pruty kvůli tomu již nezvládají svou nosnou funkci a zvyšuje se zatížení betonového pláště zevnitř. V důsledku toho je monolit zcela zničen a jeho konstrukční vlastnosti jsou ztraceny.

READ
Jaký plynový konvektor vybrat?

Ochranná vrstva betonu pro vyztužení pomáhá řešit následující problémy:

 • zlepšení tepelné odolnosti konstrukcí z železobetonových výrobků;
 • zpevnění polohy výztužného rámu v tělese monolitu;
 • izolace kovu před změnami teploty a vlhkosti, mechanickými a chemickými vlivy;
 • rovnoměrné rozložení mechanického zatížení na železobetonových výrobcích;
 • zajištění možnosti použití spojovacích prostředků kotevního typu bez rizika poškození a obnažení armovacích prutů.

Celkově je ochrannou vrstvou betonu plášť výztužného rámu, který kromě své zpevňující role plní i nosnou funkci. Vylepšená fixace kovových tyčí zajišťuje stabilitu konstrukcí. Spolehlivá bariéra z minerálního kompozitu zabraňuje vzniku destruktivní rzi, která má v konečném důsledku pozitivní vliv na odolnost staveb.

Faktory ovlivňující velikost skořápky

Po pochopení toho, co je ochranná vrstva betonu a proč je potřeba, můžete začít určovat její tloušťku.

Zvažme, na čem parametr závisí a k jakým odchylkám od optimálních hodnot vedou. Ve fázi návrhu se specialisté řídí aktuálními doporučeními z SP 63.13330 z roku 2012 a SNiP 52-01 z roku 2003. Dokumenty definují základní údaje, na kterých závisí požadovaný parametr:

 • technické vlastnosti a průřez výztužných tyčí;
 • skutečné umístění ocelových tyčí: podélné nebo příčné;
 • funkční význam výztužného rámu: pracovní nebo konstruktivní;
 • specifikovaný stav výztuže: normální nebo předpjatý;
 • druh betonového železobetonového výrobku;
 • návrhové zatížení uvažovaného prvku;
 • fyzikální parametry monolitického vzorku;
 • provozní podmínky vzhledem k životnímu prostředí.

Při lití betonu sami je často porušena optimální tloušťka ochranné vrstvy betonu pro vyztužení. Úspora minerální složky pomáhá snižovat trvanlivost zábrany.

Pokud překročíte doporučený parametr, zhorší se nejen pevnost návrhu, ale zvýší se odhad pro spotřební materiál.

Mnoho řemeslníků na staveništi bere průměr výztužné tyče jako vodítko s rozpětím 5-7 mm. To je často oprávněné při použití těžkého řešení. Může být také důležité sladit frakci štěrku nebo drceného kamene, pokud velikost přesahuje 10 mm. V souboru stavebních předpisů a předpisů se bere minimální vzdálenost od výztuže k okraji betonu v závislosti na provozních podmínkách (v mm):

 • 10 – nezatížené a nenosné prvky;
 • 20 – uvnitř suchých místností;
 • 25 – v podmínkách proměnlivé vlhkosti v objektu;
 • 30 – venku (v závislosti na závažnosti podmínek může být minimální limit zvýšen);
 • 40 – stavby zapuštěné v zemi a na povrchu země.
READ
Kolik stojí výroba hromosvodu?

Tyto parametry se upravují s ohledem na následující body:

 • Řez ocelových tyčí. Tloušťka ochranné vrstvy musí přesahovat průměr výztuže.
 • Továrně vyráběné prefabrikáty. U takových železobetonových výrobků lze doporučené normy na základě provozních podmínek snížit o 5 mm.
 • Těžký beton. Je-li k vyplnění bednění použito řešení s pevností M250 a vyšší, lze za návrhový průřez armovací tyče brát průměr zmenšený o 5 mm.
 • Předpjatá výztuž. Maximální limit tloušťky ochranné vrstvy betonu je 50 mm.

S ohledem na typ konkrétního železobetonového výrobku bude minimální tloušťka betonového svodidla pro vyztužení podle společného podniku vypadat následovně (v mm):

 • 10-15 – příčné prvky pro rozložení zatížení;
 • 10/15 – stěny a stropy do 100/více než 100 mm;
 • 15/20 – nosníky, překlady, výztuhy na deskách do 250/nad 250 mm;
 • 20 – regálové prvky a sloupy, architektonické podpěry;
 • 30 – konstrukce, u kterých je plánováno použití bez ochranné povrchové úpravy.

Ochranná vrstva betonu pro vyztužení v základu v souladu s pravidly SP a SNiP. Spodní limity jsou uvedeny v tabulce:

Limit Popis podmínek
30 Podélná výztuž v základových blocích pro stavbu prefabrikovaného základu.
35 Podélné uspořádání ocelových prutů s přípravou betonu
40 S potěrovou základnou
70 Podélné uspořádání výztužných prutů v monolitické konstrukci

Minimální ochranná vrstva betonu pro výztuž závisí vzhledem k danému stavu na jeho průřezu. Pokud se tedy jedná o podélné obyčejné tyče nebo svazek, pak je zachován jeden průměr (tyče nebo svazku). U prvků předpjaté výztuže je hodnota dvojnásobná. V tomto případě by tloušťka pláště na horní straně lana neměla být menší než 20 mm a v případě tyčí – 40 mm.

Při nalévání roztoku se velikost skořápky sleduje různými způsoby. Zde můžete nainstalovat speciální svorky nebo sestavit bednění do požadované výšky. Spodní vrstva je pozorována ve fázi vytváření výztužného rámu. Je podepřen na předem tvarovaných cementových podpěrách nebo alternativních zařízeních.

Několik slov o procesu obnovy

Ochranná vrstva výztuže v betonu je často z toho či onoho důvodu zničena. Tento jev je třeba včas zastavit a provést opravné práce. Nejprve se odstraní rez, loupání, nečistoty a prach. Dále je výztuž potažena antikorozní směsí a pracovní plocha monolitu je ošetřena základním nátěrem. Betonový beton se obnovuje pomocí cementové omítky, betonové malty, alternativních materiálů na bázi polymerů nebo metodou stříkaného betonu (dodávka směsi pod tlakem). V každém případě musí být pevnost zvolené kompozice rovna pevnosti opravované konstrukce.

READ
Jak rozeznat jedovatou houbu od dobré?

Popis videa

V tomto videu odborník podrobně hovoří o vlivu tloušťky ochranné betonové vrstvy pro vyztužení na trvanlivost železobetonových konstrukcí:

Nejdůležitější znaky

V průběhu času začne odkrytá výztuž korodovat a hroutit se, což negativně ovlivňuje celkový stav monolitu.

Pro prodloužení životnosti železobetonových výrobků je důležité vytvořit ochrannou vrstvu betonu požadované tloušťky.

K určení vzdálenosti od kovového rámu k povrchu monolitického výrobku existují regulační dokumenty.

Parametry závisí na průměru armatury, jejím stavu a umístění, rozměrech výrobků, jejich účelu a provozních podmínkách.

Pokud se betonová skořepina zhroutila, lze ji obnovit pomocí cementových nebo polymerních směsí s podobnou pevností.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: